Galloway Township

5 Driftwood Court, Rivas Maria I to Patel Ramesh, Patel Divya; 10/17/2012. $54,000

751 E Cooper Ferry Court, Lane Charles E, Lane Catherine A to Meszaros Robert A, Meszaros Karen L; 10/17/2012. $150,000